• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Tân Uyên: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua (giai đoạn 2019 - 2024) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tân Uyên diễn ra sôi nổi, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có bước phát triển mạnh mẽ, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CB, CS, LLVT) huyện nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

     
      Ảnh: Toàn cảnh Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên

Với mục tiêu xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình tình mới; trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện luôn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng lập trường, lòng tin và sự kiên định của cán bộ, chiến sỹ vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và sự chống phá của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng đa dạng về nội dung, hình thức và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp triển khai thực hiện; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục cơ bản, giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ gắn với sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, ngày đảng. Thông qua công tác giáo dục đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố ý chí quyết tâm, xây dựng LLVT huyện ngày càng xứng đáng là lực lượng chính trị, trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Do đó chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị không ngừng được nâng cao; góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết toàn diện cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT huyện ngày càng vẵng chắc. Phong trào thi đua Quyết thắng luôn gắn kết chặt chẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, thực hiện hiệu quả công tác dân vận và chính sách hậu phương Quân đội, với nhiều phương thức, cách làm cụ thể, thiết thực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương, các mô hình, cách làm tiêu biểu như: Kết hợp giữa huấn luyện với công tác dân vận; giúp đỡ, vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu; phổ biến mô hình làm kinh tế có hiệu quả, xóa đói giảm nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ổn định cuộc sống. 


Ảnh: Huấn luyện dân quân tự vệ huyện

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị định của Chính phủ, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống kế hoạch tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ và diễn tập Ứng phó bão lụt - Tìm kiếm cứu nạn; Ứng phó cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt đạt kết quả tốt. Mặt khác, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu, thực hiện tốt công tác quán lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn huyện; cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật, pháp lệnh của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện đều gắn với với củng cố quốc phòng, an ninh. Vì vậy, khả năng huy động tiềm lực kinh tế cho quốc phòng, ngân sách đầu tư của địa phương cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng bảo đảm. 


Ảnh: Diễn tập trong khu vực phòng thủ xã Pắc Ta

Cùng với phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được đẩy mạnh, đã hướng vào giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân. Ban CHQS huyện, Công an huyện đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh với nhiều phương pháp, cách làm mới, mang tính đột phá, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến mọi đối tượng và toàn dân; qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện. Các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, xây dựng các phương án và tổ chức luyện tập sát tình huống, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị theo quy định. Quán triệt lời dạy của Bác “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hàng năm, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác; tập trung xây dựng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện khó khăn, phức tạp. Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn triển khai thực hiện tốt chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, vừa tích cực huy động nhân lực, vật lực chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Ban CHQS huyện, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương đã phối hợp với 01 đơn vị quân đội là Bệnh viện Quân y 109 tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách và người nghèo, hộ nghèo, địa phương khó khăn. Ban CHQS huyện thực hiện tốt việc cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục với phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”; thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Phong trào thi đua“Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện luôn nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân độ. Nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tích cực, đi đầu trong phòng, chống dịch và truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”; tích cực giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch Covid-19. 


Ảnh: Cán bộ, chiến sỹ tăng gia sản xuất

Với những kết quả đã đạt được, trong những năm qua, huyện Tân Uyên đã có 101 lượt tập thể được tặng danh hiệu Bằng khen, giấy khen, đơn vị tiên tiến, 266 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, bằng khen, giấy khen, chiến sỹ tiên tiến. Đây thực sự là những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa của phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện 5 năm qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, giai đoạn 2019 - 2024 phong trào thi đua quyết thắng của huyện còn một số hạn chế đó là: Một số cơ quan, đơn vị cơ sở xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu chưa sát với thực tế, chưa tập trung đột phá để giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả đạt mức độ chưa cao. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, liên tục.
Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, nội dung biện pháp công tác thi đua quyết  thắng giai đoạn 2024 - 2029 được huyện Tân Uyên xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, Chỉ thị số 507-CT/TVQUTW ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Đưa phong trào thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng, sôi nổi, rộng khắp, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sỹ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
Nhìn lại 5 năm qua, có thể khẳng định phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Tân Uyên đã phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì và gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp, các ngành, thực sự trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện được nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Góp phần quan trọng xây Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tác giả: Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 104
Hôm qua : 737