• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Uyên chuyển biến sau 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 3 năm vừa qua, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất, có sáng tạo, đổi mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.


Ảnh: Tân Uyên hôm nay
    

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các văn bản và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành các văn bản và lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, đưa tinh thần Kết luận số 01-KL/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chú trọng, đổi mới, việc học tập, làm theo Bác vừa tập trung, thường xuyên, vừa lan tỏa sâu rộng, thấu hiểu và thấm nhuần những tư tưởng sáng ngời của Người. Chỉ đạo hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, quyết tâm từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ các cấp. 
 

Ảnh: Học tập Nghị quyết của Trung ương, tỉnh
    

Đồng chí Phạm Ngọc Lệ - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: Để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác. Tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ quan trọng như: Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong đảng, trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; định kỳ hằng tháng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ; trong sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề lựa chọn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế tập trung trao đổi, bàn bạc, đề ra giải pháp giải quyết có hiệu quả. Thường xuyên thực hiện tốt việc nêu gương, tự phê bình và phê bình trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết gắn với việc đăng ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định lựa chọn nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025 của huyện là: Phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc, đưa Tân Uyên trở thành huyện phát triển của tỉnh vào năm 2025. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá đã xác định, huyện đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, như: Về sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tăng cường liên kết đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển nhà lưới, nhà màng, mô hình trồng dứa, xoài, bơ tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên; mô hình liên kết phát triển lúa hàng hóa chất lượng cao, nhà màng, nhà lưới trồng rau quả công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã Công Nghệ - Môi trường Tân Uyên, Công ty TNHH MTV Trọng Nghĩa, Công ty Quang Hà tại xã Pắc Ta; thực hiện chương trình trồng cây mắc ca, cây quế, trồng cây gỗ lớn….từ đó mở đường, làm tiền đề cho hướng đi mới của huyện Tân Uyên trong những năm tiếp theo trong sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung triển khai các nhiệm vụ về phát triển giáo dục, trọng tâm là xây dựng trường trọng điểm chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… đã thu được những kết quả tích cực. 
 

Ảnh: Mô hình nhà màng của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên
    

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua học và làm theo Bác; đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương tiêu biểu, điển hình làm theo Bác, với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.     
    

Ảnh: Một tiết học về Bác của các em lớp 5A1, trường Tiểu học xã Trung Đồng
   

Chi bộ trường Tiểu học xã Trung Đồng là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc và hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Bám sát tinh thần, nhiệm vụ của Kết luận số 01-KL/TW, nhiệm vụ của chi bộ, của nhà trường, thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Cô giáo Đỗ Thị Tươi - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Trung Đồng cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua thì đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và học sinh ủng hộ, tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, quan tâm giáo dục toàn diện đối với học sinh từ kiến thức văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường sử dụng cuốn tài liệu về “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường” đưa vào bài giảng của các môn học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử… và đưa vào thực hiện ở các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. Từ đó, hình thành những chuẩn mực, hành vi đạo đức đúng đắn, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.
 

Ảnh: Vùng chè xã Phúc Khoa
    

Triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Phúc Khoa lựa chọn xây dựng mô hình tiêu biểu của xã giai đoạn 2021 - 2025 là: Xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch. Đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khoa cho biết: Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân, xã Phúc Khoa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch. Đến nay, xã Phúc Khoa đã đạt 12/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; bản Phúc Khoa đạt 13/15 tiêu chí bản nông thôn mới nâng cao. Xã Phúc Khoa thành vùng trọng điểm phát triển nguyên liệu chè của huyện, với diện tích trên 500 ha, sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt khoảng 8.500 tấn; cây chè đã trở thành cây làm giàu, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng theo từng năm. Đến nay thu nhập bình quân của người dân đạt 45 triệu đồng/người/năm, góp phần tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, tiểu biểu như ông Hoàng Văn May - Bí thư chi bộ bản Hô Ta, ông Lý Văn Khuyến - Bí thư chi bộ bản Nậm Bon... Vùng chè xã Phúc Khoa với diện tích lớn, cảnh quan đẹp, môi trường khí hậu trong lành, mát mẻ, giao thông thuận lợi, con người Phúc Khoa thân thiện và mến khách, hằng năm thu hút nhiều đoàn khách du lịch với hàng chục nghìn lượt người đến trải nghiệm, ngắm cảnh, Check in chụp ảnh...
 

Ảnh: Hội LHPN huyện hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024
    

Các phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình tiêu biểu gắn với học tập và làm theo Bác được nhiểu cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”... Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn và nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần công hiến và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tiêu biểu như các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tập trung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Lai Châu: Nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lương Thị Diệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Uyên cho biết: Hằng năm, các cấp Hội giúp 20 hộ thoát nghèo/cận nghèo, giúp 50 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, nhận đỡ đầu 11 cháu thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu”, duy trì mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Con đường hoa”, hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, quỹ tín dụng/tiết kiệm, các hoạt động văn nghệ, thể thao được tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên được quan tâm thực hiện, tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt 75%; 100% các cấp Hội tham gia giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên phụ nữ. Từ đó hội viên và phụ nữ gắn kết, sẻ chia, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.
 

Ảnh: Trình diễn trang phục của 10 dân tộc trên địa bàn huyện Tân Uyên tại phố đi bộ Chu Văn An
    

Cùng với thi đua trong phát triển kinh tế, việc học tập và làm theo Bác cũng lan tỏa sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa. Các cấp, các ngành từ huyện đã quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh, của huyện về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch; về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc. Đến nay toàn huyện đã thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên của 93 đội văn nghệ bản, tổ dân phố; 37 câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại các trường học; tổ chức 01 lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình trang phục truyền thống dân tộc Lào,.... Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội được tổ chức thường xuyên, sâu rộng từ huyện đến cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, được tuyên truyền quảng bá rộng rãi trên intenet, các trang mạng xã hội góp phần quảng bá hình ảnh ấn tượng tốt đẹp về miền đất, thiên nhiên, văn hóa và con người Tân Uyên với bạn bè trong nước và nước ngoài.  
 

Ảnh: Giao nhận quân của huyện Tân Uyên
    

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang toàn huyện tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt phương châm “Gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ”. Lực lượng Quân sự làm tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, thực hiện công tác huấn luyện gắn với làm công tác dân vận; lực lượng Công an đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; các mô hình dòng họ, thôn bản tự quản về an ninh trật tự, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở khu dân cư… được triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
    

Ảnh: Đồng chí Phạm Ngọc Lệ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 
    

Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được đẩy mạnh, thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Phạm Ngọc Lệ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:
Thứ nhất là, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, tuyên truyền về Kết luận số 01, chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm bằng các hình thức phong phú, sinh động, nhất là sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu được những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó nêu cao  trách nhiệm và tự giác thực hiện.
Thứ hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, tập trung làm tốt 3 khâu là: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Thứ ba là, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, công việc trọng tâm, mô hình tiêu biểu đã xác định, những mô hình tiêu biểu có khả năng, điều kiện nhân rộng thì tiếp tục nhân rộng; mô hình nào hiệu quả thấp, chưa sát thực tiễn yêu cầu thì kịp thời điều chỉnh, bổ sung. 
Thứ tư là, chú trọng phát hiện, nuôi dưỡng, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác để các điển hình tiên tiến được phát huy hiệu quả, tôn vinh, khen thưởng, lan tỏa rộng rãi.
Thứ năm là, quan tâm kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; kịp thời chấn chỉnh các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc.
Sau ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Tân Uyên đã có sức lan tỏa sâu rộng và tạo dựng được niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn xã hội./.
 


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 507
Hôm qua : 549