A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN TÂN UYÊN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 I. Giới thiệu chung

1. Ban  lãnh đạo

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Sơn

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Dinh

2. Địa chỉ liên hệ

- Tổ 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

- Điện thoại: 3.787389

II. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND và Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND huyện.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND huyện;

2. Phục vụ đại biểu HĐND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm đã được HĐND, Thường trực HĐND huyện thông qua; giúp HĐND, Thường trực HĐND huyện điều hoà hoạt động các Ban của HĐND trong thẩm tra báo cáo, đề án do HĐND, Thường trực HĐND huyện phân công;

3. Tổ chức tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu HĐND huyện chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

4. Tổ chức phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND huyện theo quy định và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết kiến nghị đó theo quy định của pháp luật.

5. Phục vụ các hoạt động của đại biểu HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp và đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND tại kỳ họp theo quy chế tổ chức và hoạt động HĐND, nội dung kỳ họp HĐND cấp huyện và các quy định khác của pháp luật. Tổ chức phục vụ, bảo đảm điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện.

6. Phối hợp với các Ban của HĐND huyện chuẩn bị báo cáo về hoạt động của HĐND tại kỳ họp HĐND; rà soát lần cuối về thể thức, nội dung văn bản trước khi trình HĐND, Thường trực HĐND huyện xem xét, phê chuẩn hoặc thông qua; phối hợp với cơ quan chức năng phổ biến nghị quyết của HĐND huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Trình UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng và cả năm của UBND huyện. Đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, UBND xã, thị trấn việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND huyện sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng, ban, UBND xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

8. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định.

9. Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND huyện;

10. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, UBND xã, thị trấn soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.

11. Tổ chức và chỉ đạo điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện.

12. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, ban, UBND xã, thị trấn trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

13. Lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng HĐND-UBND huyện và thực hiện việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán tài chính của Văn phòng HĐND-UBND huyện theo chế độ tài chính Nhà nước.

14. Giúp UBND và Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

15. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các phòng, ban, UBND xã, thị trấn.

16. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện; quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính Nhà nước của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

17. Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND-UBND huyện.

18. Tổ chức trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện;

19. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm điều kiện hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND huyện.

20. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND huyện.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, Thường trực HĐND huyện, UBND và Chủ tịch UBND huyện giao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 332
Hôm qua : 697